|architektura krajobrazu|
|urbanistyka|
Projektowanie w zakresie architektury krajobrazu
  |projekty zagospodarowania terenu|obiektów małej architektury|
  |projekty terenów zieleni|projekty szaty roślinnej|projekty ogrodów|
Inwentaryzacje dendrologiczne
Wycena wartości drzewostanu
Gospodarka drzewostanem
Analizy struktury wiekowej drzewostanu
Studia i analizy z zakresu architektury krajobrazu
Opracowania studyjne do programów odnowy wsi
Konsultacje i pomoc w procedurach administracyjnych
Projektowanie urbanistyczne
 |miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego|
 |studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego|
Inwentaryzacje i analizy urbanistyczne
Analizy przestrzenne
Wizualizacje projektów
Konsultacje planistyczne